Kancelaria wygrywa z mBank SA – nieważna umowa CHF

Kancelaria wygrywa z mBank SA – nieważna umowa CHF

PARZUCHOWSCY_KANCELARIA_002
Uprzejmie informujemy, że nasza Kancelaria uzyskała w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie prawomocny wyrok, uznający umowę kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF za nieważną.
Naszym przeciwnikiem w tej sprawie był mBank SA.
Sąd Apelacyjny podzielił naszą argumentację i utrzymał w mocy wyrok zasądzający na rzecz naszego Klienta kwotę 285.429,83 PLN oraz odsetki i koszty procesu. Warto podkreślić, że zasądzone odsetki do dnia dzisiejszego wynoszą 70.192,28 PLN – co daje łącznie do odzyskania od banku kwotę 355.622,11 PLN. Ponadto zostały zasądzone koszty procesu w łącznej wysokości 18.900,00 PLN.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd zwrócił m. in. uwagę na:
  • niedostateczne wywiązanie się pozwanego Banku z obowiązków informacyjnych względem słabszej strony kontraktu, tj. konsumenta;
  • nierównomierne rozłożenie ryzyka po obu stronach umowy (w sprawie był dopuszczony m. in. dowód z opinii biegłego na okoliczność stosowania instrumentów zabezpieczających bank przed zmianą kursu waluty);
  • możliwość jednostronnego kształtowania wysokości zobowiązania konsumenta wskutek zastosowania abuzywnych klazuzul w umowie.
Wydany dzisiaj wyrok jest prawomocny oraz wykonalny. Sprawa toczyła się pod sygnaturą I ACa 104/21. Podkreślić należy także tempo rozpoznania apelacji – wyrok I instancji zapadł w listopadzie 2020 roku – apelacja została rozpoznana w ciągu pół roku od wydania zaskarżonego wyroku. 
Pełnomocnikiem kredytobiorcy w sprawie jest mec. Dorota Malanowska.
Facebook
Twitter
LinkedIn