dr Janusz Malanowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego współtworzonego przez Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Cambridge. W przeszłości związany współpracą m. in. z jedną z największych polskich kancelarii prawnych Domański Zakrzewski Palinka oraz Kancelarią Sejmu RP (ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych). Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od 2004 roku związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Autor i współautor szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym m.in. współautor podręcznika akademickiego „Prawo Administracyjne”, pod redakcją prof. Marka Wierzbowskiego oraz Komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego pod redakcją prof. Hausera i prof. Wierzbowskiego, wydawanego przez C.H.Beck. Przez kilkanaście lat prowadził szkolenia i wykłady z zakresu prawa, m. in. dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku. Wielokrotnie pełnił także funkcję egzaminatora w trakcie państwowych egzaminów radcowskich.

W praktyce zawodowej dr Malanowski specjalizuje się w szeroko rozumianych sporach sądowych oraz w prawie umów. Wielokrotnie reprezentował podmioty prywatne, jak i publiczne przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Doradza klientom polskim i zagranicznym. Prowadzi także szereg spraw sądowych przeciwko instytucjom finansowym oraz medialnym.

Spośród ważniejszych osiągnięć w praktyce zawodowej mec. Malanowskiego, należy wymienić:
 • wielokrotne, prawomocne wygrane z bankami w sprawach kredytów powiązanych z CHF – kwoty zasądzone na rzecz naszych Klientów wynoszą od kilkunastu tysięcy do kilku milionów złotych;
 • wygrane prawomocnie procesy z zakresu prawa prasowego o opublikowanie sprostowania prasowego;
 • prawomocna wygrana po stronie powoda (zagranicznego koncernu budowlanego z siedzibą na terenie UE) sporu gospodarczego o zapłatę poręczenia za dług upadłej spółki w kwocie ok. 900 tys. PLN;
 • uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądu upadłościowego w przedmiocie wydania z masy upadłości urządzeń i maszyn stanowiących własność naszego klienta o wartości przekraczającej 250 tys. EURO;
 • doradztwo oraz udział w negocjacjach umowy pomiędzy firmą architektoniczną a publiczną placówką kultury. Wartość przedmiotu umowy ok. 46 mln PLN;
 • doprowadzenie do zawarcia ugody pomiędzy naszym klientem a konsorcjum przedsiębiorstw z branży IT/IP w zakresie zmniejszenia wysuwanych wobec klienta kancelarii roszczeń z kwoty ok. 12 mln PLN do ok. 0,5 mln PLN;
 • prawomocna wygrana w sprawie o zasiedzenie działki gruntu położonej w Warszawie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa; Wartość gruntu ok. 1 mln PLN;
 • prawomocna wygrana w sprawie dekretowej o odszkodowanie za sprzedane przez Skarb Państwa lokale, położone w kamienicy w Warszawie. Przeciwnik – Skarb Państwa. Zasądzona na rzecz klienta kwota – ok. 1,4 mln PLN;
 • doprowadzenie do prawomocnego wpisania do KRS istotnych zmian w statucie działającej na terenie całego kraju, dużej organizacji pozarządowej – pomimo sprzeciwu organu nadzoru;
 • doradztwo oraz udział w negocjacjach i pozaprocesowe uzyskanie odszkodowania na rzecz naszego klienta (ofiary wypadku komunikacyjnego) w kwocie ok. 200 tys. PLN;
 • doradztwo oraz udział w negocjacjach na rzecz znanego zespołu muzycznego przy zawieraniu umowy z ogólnoświatową telewizją muzyczną.

Powyższe zestawienie obejmuje tylko poglądowy wykaz najważniejszych spraw, w których dr Janusz Malanowski reprezentował z sukcesem Klientów zarówno korporacyjnych, jak i indywidualnych. Poza powyższym mec. Malanowski uzyskał także szereg pozytywnych rozstrzygnięć w pomniejszych sprawach prowadzonych w ramach kancelarii.

dr Janusz Malanowski posługuje się biegle językiem angielskim, w tym również specjalistyczną terminologią prawniczą.

Kontakt:

email: kancelaria@malanowski.eu

tel: 798 87 18 17